Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

ETKasa.cz Ondřej Tománek, IČ: 75590379   Lovčice 109, 503 61 Lovčice, info@etkasa.cz  dále Pronajímatel
Uživatelem jste Vy, zákazník, kterému poskytujeme službu spočívající v pronájmu zařízení na evidenci tržeb.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).
Ondřej Tománek je u UOOU registrovaným správcem osobních údajů
Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
jméno a příjmení
adresa bydliště
adresa elektronické pošty (e-mail)
telefonní číslo
IČ a DIČ

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:
plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním aplikace, informování o plánovaných odstávkách technické údržbě software a hardware, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování ve změnách v aplikaci nebo v jejím užívání
ochrany serverů před útoky a zneužitím třetími stranami, což je náš i váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb,
Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:
Solitea – Idoklad.cz, pro zpracování daňových dokladů    data jsou uložena na: Microsoft Azure, cloudová úložiště společnosti Microsoft pro ukládání veškerých dat z aplikace (více ke službě https://azure.microsoft.com/cs-cz/). Osobní údaje neopouští území Evropské unie.
Wedos.cz pro hosting serveru pro stránky ETKasa.cz, emailové sužby a server pro chod aplikace ETKasa.cz

PPL CZ s.r.o. , ČESKÁ POŠTA s.p.  – předání osobních údajů nutnýc k doručení zásilky na základě plnění smlouvy.
Služby statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).
Zpracovávání údajů na základě souhlasu
Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Odvolání souhlasu
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@etkasa.cz.
Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od etkasy nebo jeho partnerů, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. zaslání faktury, smlouvy, apod..).
Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o souvisejících službách a produktech ETKasa.cz.
Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro pronajímatelem pověřené zpracovatele.
pronajímatel je zpracovatelem osobních údajů.

Uživatel souhlasí s využitím dalších zpracovatelů, zejména společností WEDOS a.s. a Microsoft, jejíž zpracování spočívá v uchování údajů na cloudových serverech. Žádný další zpracovatel nebude do zpracování zapojen bez souhlasu uživatele či bez uzavření smlouvy, která dílčího zpracovatele zavazuje k podstatně podobným povinnostem s ohledem na zpracování osobních údajů, ke kterým je vázán pronajímatel.
V případě, že pronajímatel bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je povinen informovat uživatele. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů. Pronajímatel bude vždy dbát vhodného výběru zpracovatelů.
Pronajímatel se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření pronajímatele, vždy splňovali vysoký standard důvěry.
Pronajímatel se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Strany prohlašují, že ke dni uzavření smlouvy vznikla technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů šifrováním dat.
Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

Součástí této smlouvy jsou také ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, která následují.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů
Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.
Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích.
Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.
Pomoc při nakládání s osobními údaji
Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@etkasa.cz vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@etkasa.cz
požadovat e-mailem na adrese info@etkasa.cz, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme
Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), případně
Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a pronajímatelem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.